Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

Jednogłośnie absolutorium dla Wójta Gminy
29.05.2017

W dniu 25 maja 2017 r. w Bibliotece + Centrum Kultury odbyła się Uroczysta Sesja Rady Gminy Czarny Bór z okazji obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego. Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Pani Sylwestra Wawrzyniak witając zaproszonych gości- Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy,  Radnych Gminy Czarny Bór obecnej kadencji oraz przybyłych Radnych Gminy Czarny Bór poprzednich kadencji – lata 1990-2010, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, pracowników Urzędu Gminy Czarny Bór oraz mieszkańców. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała apel przedstawicieli środowisk samorządowych wyrażający sprzeciw wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.

W dalszej kolejności głos zabrał Wójt Gminy – Pan Adam Górecki-  Dzień Samorządu Terytorialnego, obchodzony jest corocznie 27 maja, w rocznicę wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r. Co roku staje się okazją do podsumowań refleksji oraz rozmów dotyczących kierunków przyszłych zmian. Minione 27 lat pozwala na dokonanie całościowej oceny wpływu odrodzenia samorządu terytorialnego na kształtowanie się w Polsce społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju Naszej Gminy w przeciągu tych lat.
Po krótkiej historii samorządu i życzeniach Wójt Gminy razem z Przewodniczącą Rady Gminy wręczyli zaproszonym gościom kwiaty.

Kolejnym punktem uroczystej sesji było podjęcie szeregu uchwał. Do najważniejszych należało rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za rok 2016 oraz udzielenie Wójtowi Gminy Czarny Bór absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2016 rok. Po przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej radni jednogłośnie zatwierdzili budżetu Gminy za 2016 r. oraz udzielili Wójtowi Gminy absolutorium.

Bezpośrednio po głosowaniu Wójt Gminy podziękował wszystkim radnym i sołtysom za owocną współpracę oraz zaznaczył, że realizacja zadań założonych w budżecie gminy  możliwa była dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu wszystkich współpracowników urzędu i jednostek podległych gminy.

« powrót