Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data

Informacja o wynikach konsultacji
08.09.2021

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 94/2021 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Czarny Bór konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu dla poszczególnych sołectw oraz Uchwałą Nr X/54/2015 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie zasad określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czarny Bór. Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały  w sprawie nadania statutu dla poszczególnych sołectw Gminy: Borówno, Czarny Bór, Grzędy, Grzędy Górne, Jaczków i Witków. Konsultacje w sprawie projektu  statutów sołectw z terenu Gminy: Borówno, Czarny Bór, Grzędy, Grzędy Górne, Jaczków, Witków zostały przeprowadzone w dniach 13 sierpnia do 27 sierpnia 2021 r. Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projekcie uchwały dotyczących statutu sołectw. Konsultacje podzielone były na poszczególne sołectwa, dla których został przygotowany projekt nowego statutu, a do udziału w konsultacjach uprawnieni byli mieszkańcy danego sołectwa.

 

Konsultacje przeprowadzono w formie możliwości zgłaszania opinii i wniosków, poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektu statutu, uzupełnień i doprecyzowania zapisów umieszczonych w udostępnionym formularzu. Projekt statutów był dostępny w formie:

1. Wyłożenia do publicznego wglądu projektu statutów w formie papierowej u sołtysa,

2. Wyłożenia do publicznego wglądu projektu statutów w formie papierowej w Urzędzie   Gminy – Biuro Podawcze pok. nr 1

3. Publikacji projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarny Bór (http://bip.czarny-bor.pl/), oraz na stronie internetowej Gminy Czarny Bór (http://www.czarny-bor.pl/).

                       

W toku przeprowadzonych konsultacji do Urzędu Gminy Czarny Bór nie wpłynęły żadne wnioski/opinie/uwagi do żadnego projektu statutu jednostki pomocniczej.

« powrót