Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

Trwa nabór wniosków na usuwanie azbestu
26.11.2018

Mieszkańców gminy zainteresowanych sfinansowaniem likwidacji wyrobów zawierających azbest, zapraszamy do składania wniosków w Urzędzie Gminy w Czarnym Borze - w terminie do 11 stycznia 2019 r. Jednocześnie informujemy, że dofinansowanie w/w zadania uzależnione będzie od otrzymanej przez gminę Czarny Bór dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie realizowane będzie przez Wykonawcę wybranego przez gminę zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, posiadającego niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do usuwania wyrobów zawierających azbest i obejmować będzie: demontaż, zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Szczegłówe informacje pod nr telefonu (74) 8450-139, wew. 33. Dokumenty do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy oraz w zakładce "czytaj więcej".
Uwaga: dofinansowanie nie dotyczy kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

 

Dokumenty wymagane do wniosku o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarny Bór:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 2. zgoda współwłaścicieli terenu na realizację zadania związanego z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów i wyrobów zawierających azbest - jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem i użytkownikiem wieczystym oraz w przypadku, gdy nieruchomość należy do więcej niż 1 właściciela;
 3. kopię zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego wraz
  z potwierdzeniem braku sprzeciwu – w przypadku planowanego demontażu azbestu;
 4. zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 5. oświadczenie o korzystaniu/niekorzystaniu z pomocy publicznej de minimis (jeżeli dotyczy);
 6. informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscach jego wykorzystania zgodnie
  z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań
  w zakresie  wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
  i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r., nr 8, poz. 31).

 

Dokumenty do pobrania:

 

oświadczenie współwłaścicieli

 

oświadczenie o korzystaniu/niekorzystaniu z pomocy publicznej de minimis

 

oświadczenie o ochronie danych osobowych

 

informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscach jego wykorzystania

 

 

« powrót