Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

Wnioski na usuwanie azbestu-termin do 15 lutego 2019 r.
17.01.2019

Szanowni Mieszkańcy Gminy Czarny Bór, osoby zainteresowane sfinansowaniem likwidacji wyrobów zawierających azbest, zapraszamy do składania wniosków w Urzędzie Gminy w Czarnym Borze - nastąpiła zmiana terminu do 15 lutego 2019r. Komplet druków można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Czarnym Borze lub osobiście w siedzibie Urzędu – ul. Główna 18, od pon. do pt. w godzinach od 8.00 do 14.00, pok. nr 12, tel. (074) 8450 139 wew. 33. Więcej informacji w zakładce "czytaj więcej".

 

Dokumenty wymagane do wniosku o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarny Bór:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;

 2. zgoda współwłaścicieli terenu na realizację zadania związanego z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów i wyrobów zawierających azbest - jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem i użytkownikiem wieczystym oraz w przypadku, gdy nieruchomość należy do więcej niż 1 właściciela;

 3. kopię zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego wraz
  z potwierdzeniem braku sprzeciwu – w przypadku planowanego demontażu azbestu;

 4. zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

 5. oświadczenie o korzystaniu/niekorzystaniu z pomocy publicznej de minimis (jeżeli dotyczy);

 6. informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscach jego wykorzystania zgodnie
  z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań
  w zakresie  wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
  i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r., nr 8, poz. 31).

Wnioskodawcy muszą być ujęci w rejestrze gminy oraz w Wojewódzkiej Bazie Wyrobów
i Odpadów Zawierających Azbest, w tzw. bazie azbestowej.

Jednocześnie informujemy, że dofinansowanie w/w zadania uzależnione będzie od otrzymanej przez gminę Czarny Bór dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zadanie realizowane będzie przez Wykonawcę wybranego przez gminę zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, posiadającego niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do usuwania wyrobów zawierających azbest i obejmować będzie:

- demontaż, zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;

- odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Uwaga: dofinansowanie nie dotyczy kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

 

« powrót