Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data
Ostatnie Aktualności


11.05.2022 PROJEKT - „BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE”

 

 

 

 

PROJEKT NR RPDS.01.03.04-02-0009/20

Tytuł: „BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE”

 

Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałania 4 - 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości - ZIT AW (schemat A Przygotowanie terenów inwestycyjnych) i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt polega na utworzeniu terenów inwestycyjnych o pow. 5,92 ha w Czarnym Borze. Projekt przewiduje wykonanie robót drogowych (droga publiczna i komunikacja wewnętrzna), robót wod-kan (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków, kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem retencyjnym), robót elektrycznych (oświetlenie drogowe), sieci światłowodowej i makroniwelację. Uwzględniono przygotowanie dokumentacji projektu, nadzór inwestorski i archeologiczny, zarządzanie projektem i promocję projektu oraz promocję terenów inwestycyjnych.

Cel główny projektu: zapewnienie lepszych warunków dla rozwoju MŚP w Gminie Czarny Bór poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych.

Odbiorcami projektu będą przedsiębiorcy, którzy będą zainteresowani zakupem uzbrojonych dzięki projektowi działek inwestycyjnych, na których będą lokalizowali swoje inwestycje gospodarcze. Działalność Wnioskodawcy będzie koncentrowała się na pozyskaniu inwestorów celem obłożenia terenów inwestycyjnych oraz wsparciu ich działalności gospodarczej poprzez stosowanie ulg stanowiących zachętę do inwestowania w Gminie Czarny Bór. Wytworzona w ramach projektu infrastruktura będzie udostępniana odbiorcom w oparciu o otwarte, przejrzyste i niedyskryminujące zasady.

 

Całkowita wartość projektu: 7.749.411,68 PLN

Dofinansowanie UE: 4.570.672,68 PLN

 

Czytaj więcej >21.04.2021 Miejsca obsługi turysty-rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie

Czytaj więcej >