Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data
Ostatnie Aktualności


17.06.2020 Program "Zdalna Szkoła+" w Gminie Czarny Bór

Czytaj więcej >16.04.2020 Program "Zdalna Szkoła" w Gminie Czarny Bór

Czytaj więcej >19.03.2020 Przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Czarny Bór

Czytaj więcej >04.11.2019 System sztucznego naśnieżania w Gminie Czarny Bór

Czytaj więcej >12.08.2019 Ekomuzeum wokół Trójgarbu - etap II

Gmina Czarny Bór w Partnerstwie z Gminami Stare Bogaczowice, Szczawno - Zdrój, Fundacją Edukacji Europejskiej oraz Nadleśnictwem Wałbrzych realizowała projekt pn: „EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU – etap II – sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Środowisko i zasoby, Działanie 4.4. Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Podziałanie: 4.4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych - ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Zadanie obejmuje rozbudowę infrastruktury turystycznej Wokół Trójgarbu i Chełmca, a w tym:

1. budowa wieży widokowej na szczycie Trójgarbu (obszar Gm. Czarny Bór). Wykonawca: Firma „TATRY” Janusz Kluzowicz, ul. Słowackiego 30, 32-400 Myślenice.

2. montaż małej architektury turystycznej na obszarze szlaku turystycznego Ekomuzeum Wokół Trójgarbu (obszar Gmin: Czarny Bór, Stare Bogaczowice i Szczawno Zdrój). Wykonawca: P.P.H.U. „TRANS-TAR” Jerzy Kowalik, Jaczków 5, 58-379 Czarny Bór.

3. edukacja ekologiczna i wykorzystanie nowoczesnych technologii (działania edukacyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach 3 gmin Partnerskich; opracowanie i udostępnianie elektronicznych materiałów informacyjnycho EKOMUZEUM na stronie www.wokoltrojgarbu.pl oraz opracowanie, montaż i wdrożenie elektronicznego systemu informacji turystycznej). Koordynator:  Fundacja Edukacji Europejskiej.

 

Czytaj więcej >06.06.2019 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Czarny Bór

Gmina Czarny Bór w latach 2017-2018 przeprowadziła termomodernizację budynków użyteczności publicznej, a w tym: Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (budynek szkoły oraz przedszkola) oraz Ośrodka Kultury w Witkowie. Gmina uzyskała na ten cel dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 4-3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcie na terenie ZIT AW. Koszt całkowity zadania wyniósł: 6.958.687,92 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 5.105.214,75 zł. 

Czytaj więcej >15.02.2019 Wyposażenie świetlicy wiejskiej "Nad Grzędzkim Potokiem"

Czytaj więcej >