Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data
Ostatnie Aktualności


12.08.2019 Ekomuzeum wokół Trójgarbu - etap II

Gmina Czarny Bór w Partnerstwie z Gminami Stare Bogaczowice, Szczawno - Zdrój, Fundacją Edukacji Europejskiej oraz Nadleśnictwem Wałbrzych realizowała projekt pn: „EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU – etap II – sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Środowisko i zasoby, Działanie 4.4. Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Podziałanie: 4.4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych - ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Zadanie obejmuje rozbudowę infrastruktury turystycznej Wokół Trójgarbu i Chełmca, a w tym:

1. budowa wieży widokowej na szczycie Trójgarbu (obszar Gm. Czarny Bór). Wykonawca: Firma „TATRY” Janusz Kluzowicz, ul. Słowackiego 30, 32-400 Myślenice.

2. montaż małej architektury turystycznej na obszarze szlaku turystycznego Ekomuzeum Wokół Trójgarbu (obszar Gmin: Czarny Bór, Stare Bogaczowice i Szczawno Zdrój). Wykonawca: P.P.H.U. „TRANS-TAR” Jerzy Kowalik, Jaczków 5, 58-379 Czarny Bór.

3. edukacja ekologiczna i wykorzystanie nowoczesnych technologii (działania edukacyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach 3 gmin Partnerskich; opracowanie i udostępnianie elektronicznych materiałów informacyjnycho EKOMUZEUM na stronie www.wokoltrojgarbu.pl oraz opracowanie, montaż i wdrożenie elektronicznego systemu informacji turystycznej). Koordynator:  Fundacja Edukacji Europejskiej.

 

Czytaj więcej >