Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data

Ekomuzeum wokół Trójgarbu - etap II
12.08.2019

Gmina Czarny Bór w Partnerstwie z Gminami Stare Bogaczowice, Szczawno - Zdrój, Fundacją Edukacji Europejskiej oraz Nadleśnictwem Wałbrzych realizowała projekt pn: „EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU – etap II – sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Środowisko i zasoby, Działanie 4.4. Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Podziałanie: 4.4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych - ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Zadanie obejmuje rozbudowę infrastruktury turystycznej Wokół Trójgarbu i Chełmca, a w tym:

1. budowa wieży widokowej na szczycie Trójgarbu (obszar Gm. Czarny Bór). Wykonawca: Firma „TATRY” Janusz Kluzowicz, ul. Słowackiego 30, 32-400 Myślenice.

2. montaż małej architektury turystycznej na obszarze szlaku turystycznego Ekomuzeum Wokół Trójgarbu (obszar Gmin: Czarny Bór, Stare Bogaczowice i Szczawno Zdrój). Wykonawca: P.P.H.U. „TRANS-TAR” Jerzy Kowalik, Jaczków 5, 58-379 Czarny Bór.

3. edukacja ekologiczna i wykorzystanie nowoczesnych technologii (działania edukacyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach 3 gmin Partnerskich; opracowanie i udostępnianie elektronicznych materiałów informacyjnycho EKOMUZEUM na stronie www.wokoltrojgarbu.pl oraz opracowanie, montaż i wdrożenie elektronicznego systemu informacji turystycznej). Koordynator:  Fundacja Edukacji Europejskiej.

 

Wartość zadania nr 1: 1.790.000,00 zł. W ramach umowy przewidziano budowę wieży widokowej oraz zagospodarowanie terenu wokół wieży.

Wartość zadania nr 2: 897.900,00 zł. W ramach umowy przewidziano urządzenia umożliwiające odpoczynek i schronienie w postaci: wiat – deszczoschronów, ławostołów, tablic informacyjnych, koszy na śmieci, stojaków rowerowych i kierunkowskazów. W ramach zadania przewidziano także opracowanie i wykonanie indywidualnego projektu  tablic informacyjnych oraz tabliczek na kierunkowskazy.

Wartość Projektu ogółem: 2.744.641,08 zł, w tym dofinansowanie na poziomie blisko 70 % , w kwocie - 1.877.000,00 zł.

Całkowita wartość budowy wieży widokowej to 1.790.000,00 zł.

Podział finansowania Projektu przedstawia się następująco:

1.      Dofinansowanie w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej – 1.877.000,00 zł

2.      Gmina Czarny Bór – 390.691,08 zł

3.      Gmina Stare Bogaczowice  - 376.950,00 zł

4.      Gmina Szczawno – Zdrój – 100.000,00 zł.

Wieża Widokowa ma wysokość blisko 30 metrów i składa się z 5 kondygnacji – platform widokowych. Zaprojektowana jest w konstrukcji stalowej. Układ biegów schodowych oraz platform widokowych zaprojektowany jest jako sekwencja trójkątów, odpowiadających symbolice przyjętej jako założenie wstępne do projektowania /Trzy Gminy partnerskie/.
Autorem projektu Wieży Widokowej jest Grupa Projektowa ISBA z Wrocławia. 

« powrót