Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

II konkurs wniosków na prace konserwatorskie przy zabytkach
22.06.2016

Na podstawie § 8a Uchwały Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zmienionej Uchwałą NR XX/108/2016 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30 maja 2016 r., Wójt Gminy Czarny Bór ogłasza II konkurs wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Czarny Bór.

Wniosek może złożyć podmiot, który posiada tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Dotacje mogą być udzielane na prace, które zostaną przeprowadzone w roku 2016. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji określa załączona Uchwała.

Termin składania wniosków upływa z dniem 15 lipca br.
Wnioski, sporządzone na obowiązującym wzorze, należy składać osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Czarny Bór lub drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Czarny Bór
ul. XXX-lecia PRL 18
58-379 Czarny Bór

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
Przy rozpatrywaniu wniosków Komisja Oceniająca uwzględnia w szczególności: znaczenie historyczne zabytku, jego stan techniczny, merytoryczną wartość złożonego wniosku oraz zaangażowanie finansowe podmiotu występującego o dotację.

Wniosek
Uchwala właściwa
Uchwała zmieniająca

« powrót