Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data

 

 

Deklaracja dostępności

 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 

Urząd Gminy Czarny Bór zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www. czarny-bor.pl

Data publikacji: marzec 2011 r.

Data aktualizacji:  13 sierpnia 2020 r.

 

Deklarację sporządzono w dniu 03-09-2020 r.  na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Iwona Ślusarczyk, adres e-mail: kadry@czarny-bor.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 8450 139. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich poprzez stronę internetową: https://www.rpo.gov.pl/

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych (strzałki góra, dół i tabulacja), na stronie w wersji z dużym kontrastem ustawione jest rzucanie czerwonej poświaty, przez element który jest aktualnie „wybrany” za pomocą tabulatora.

 

Dostępność architektoniczna:

Budynek nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Z tyłu budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

 

Dostępność tłumacza języka migowego:

Link do procedury - http://bip.czarny-bor.pl/dokumenty/menu/69

 

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej:

Nie dotyczy.