Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data

 

Szanowni Mieszkańcy,


Informujemy, że od 1 lipca 2018 roku na terenie Gminy Czarny Bór zaczęły obowiązywać nowe zasady segregacji odpadów. Zmiany te wynikają z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.


Nowe przepisy zakładają podział odpadów na cztery frakcje. Dla każdej frakcji właściwy będzie inny kolor worka lub pojemnika:
- niebieski – na papier;
- zielony – na szkło;
- żółty – na metale i tworzywa sztuczne;
- brązowy – na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone.


Segregacja odpadów w zabudowie jednorodzinnej odbywa się w systemie workowym. Mieszkańcy tych nieruchomości otrzymają od firmy odbierającej odpady z terenu gminy komplet worków na ww. frakcje odpadów oraz pojemnik na pozostałości po segregacji. W dniu odbioru danej frakcji odpadów pozostawią odpowiedni worek przy pojemniku na pozostałości po segregacji, skąd zostanie on zabrany przez podmiot odbierający odpady. Za każdy wystawiony worek danego koloru otrzymacie Państwo pusty worek tego samego koloru. W ww. formie segregować odpady będą również mieszkańcy nieruchomości wielolokalowych, którzy składali indywidualnie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Segregacja odpadów w zabudowie wielorodzinnej odbywa się w systemie pojemnikowym. Nieruchomości wielolokalowe zostaną wyposażone przez firmę odbierającą odpady z terenu gminy w komplet pojemników na ww. frakcje odpadów oraz w pojemnik na pozostałości po segregacji. Posegregowane odpady będą gromadzić w odpowiednich pojemnikach, skąd zostaną zabrane przez podmiot odbierający odpady.
Segregacja odpadów w nieruchomościach niezamieszkałych będzie się odbywała w systemie workowym lub pojemnikowym – w zależności od decyzji właściciela takiej nieruchomości. Właściciele tych nieruchomości zaopatrzą się albo w worki, albo w pojemniki o odpowiednich kolorach, w których będą gromadzić posegregowane odpady. Następnie odpady te zostaną zabrane z ustalonego miejsca przez podmiot odbierający odpady.
Na stronie internetowej i stronie BIP gminy zamieszczone są nowe instrukcje segregacji odpadów (odrębnie dla zabudowy jednorodzinnej i zabudowy wielorodzinnej), z którymi należy się zapoznać i zgodnie z którymi trzeba segregować odpady.


UWAGA!
Zmiany zasad segregacji dotyczą tylko nieruchomości segregujących odpady!

 

Do wglądu i pobrania:

 

Instrukcja segregacji odpadów - zabudowa jednorodzinna

 

Instrukcja segregacji odpadów - zabudowa wielorodzinna

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ppkt a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289, ze zmianami), informujemy, iż na terenie Czarny Bór odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbierane są przez:

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o.
ul. Nadbrzeżna 5A
58-420 Lubawka

 

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarny Bór:


 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o.
ul. Nadbrzeżna 5A
58-420 Lubawka
w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK), zlokalizowanych w:
- Kamiennej Górze, ul. Towarowa 49
- Boguszowie-Gorcach, ul. Brzozowa 1