Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data

 

 

 

 

AKTY PRAWNE

 

 •  Uchwała Nr XXIV/124/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 • Uchwała Nr XXIII/114/2020 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 • Uchwała Nr XXIII/116/2020 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 • Uchwała Nr XXXIII/113/2020 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarny Bór
 • Uchwała Nr XXIII/115/2020 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Uchwała Nr LI/259/2018 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarny Bór
 • Uchwała Nr LI/260/2018 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH od 01.07-31.12.2022 r.
w poszczególnych sołectwach Gminy Czarny Bór:

 

Sołectwo Borówno

 

Sołectwo Czarny Bór

 

Sołectwo Grzędy

 

Sołectwo Grzędy Górne

 

Sołectwo Jaczków

 

Sołectwo Witków

 

 

INSTRUKCJA SEGREGACJI ODPADÓW - ZABUDOWA JEDNORODZINNA

 

INSTRUKCJA SEGREGACJI ODPADÓW - ZABUDOWA WIELORODZINNA

 

 

 

       

 

 

U W A G A      M I E S Z K A Ń C Y !!!

 

Od dnia 25 listopada 2014 r. mieszkańcy gminy Czarny Bór mogą nieodpłatnie oddawać wysegregowane odpady do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanych w:

- Kamiennej Górze, ul. Towarowa 49

- Boguszowie-Gorcach, ul. Brzozowa 1

 1.  Osoby przekazujące odpady do PSZOK winny okazać dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terenie gminy Czarny Bór.
 2. Do PSZOK przyjmowane będą selektywnie zbierane następujące rodzaje odpadów:
 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji,
 • odpady zielone,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (tylko z nieruchomości zamieszkałych),
 • zużyte opony (tylko z nieruchomości zamieszkałych).

3. Godziny otwarcia PSZOK

 • PSZOK w Kamiennej Górze, ul. Towarowa 49, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 do 14:00
 • PSZOK w Boguszowie-Gorcach, ul. Brzozowa 1, od poniedziałku do piątku od 7:00 do 19:00, sobota od 9:00 do 13:00

4. Regulaminy PSZOK do pobrania:

Szczegółowe informacje można również uzyskać pod nr tel. (74) 8450 139, wew. 26.

 

 

 

DO POBRANIA:

Deklaracja - nieruchomości zamieszkałe

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności

Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu gminy

Miejsca zagospodarowania odpadów odebranych z terenu gminy

Podmioty zbierające zużyty sprzęt

Poziomy recyklinu i odzysku

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 r.