Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

 

 

 

 

AKTY PRAWNE

 

 • Uchwała Nr LI/259/2018 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarny Bór
 • Uchwała Nr LI/260/2018 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
 • Uchwała Nr XXI/118/2016 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30 czerwca 2016 r. - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarny Bór;
 • Uchwała Nr XXIV/103/2012 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
 • Uchwała Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
 • Uchwała Nr XIV/83/2015 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik;
 • Uchwała Nr XIV/82/2015 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • Uchwała Nr XIV/84/2015 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH od 01.01-31.12.2020 r.
w poszczególnych sołectwach Gminy Czarny Bór:

 

Sołectow Borówno

 

Sołectwo Czarny Bór

 

Sołectwo Grzędy

 

Sołectwo Grzędy Górne

 

Sołectwo Jaczków

 

Sołectwo Witków

 

 

INSTRUKCJA SEGREGACJI ODPADÓW - ZABUDOWA JEDNORODZINNA

 

INSTRUKCJA SEGREGACJI ODPADÓW - ZABUDOWA WIELORODZINNA

 

GNIAZDA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

 

 

       

 

 

U W A G A      M I E S Z K A Ń C Y !!!

 

Od dnia 25 listopada 2014 r. mieszkańcy gminy Czarny Bór mogą nieodpłatnie oddawać wysegregowane odpady do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanych w:

- Kamiennej Górze, ul. Towarowa 49

- Boguszowie-Gorcach, ul. Brzozowa 1

 1.  Osoby przekazujące odpady do PSZOK winny okazać dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terenie gminy Czarny Bór.
 2. Do PSZOK przyjmowane będą selektywnie zbierane następujące rodzaje odpadów:
 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji,
 • odpady zielone,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (tylko z nieruchomości zamieszkałych),
 • zużyte opony (tylko z nieruchomości zamieszkałych).

3. Godziny otwarcia PSZOK

 • PSZOK w Kamiennej Górze, ul. Towarowa 49, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 do 14:00
 • PSZOK w Boguszowie-Gorcach, ul. Brzozowa 1, od poniedziałku do piątku od 7:00 do 19:00, sobota od 9:00 do 13:00

4. Regulaminy PSZOK do pobrania:

Szczegółowe informacje można również uzyskać pod nr tel. (74) 8450 139, wew. 26.

 

 

 

DO POBRANIA:

Deklaracja - nieruchomości niezamieszkałe

Deklaracja - nieruchomości zamieszkałe

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności

Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu gminy

Miejsca zagospodarowania odpadów odebranych z terenu gminy

Podmioty zbierające zużyty sprzęt

Poziomy recyklinu i odzysku

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 r.