Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

 

 

 

 

AKTY PRAWNE

 

 • Uchwała Nr XXI/118/2016 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30 czerwca 2016 r. - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarny Bór;
 • Uchwała Nr XXIV/103/2012 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
 • Uchwała Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
 • Uchwała Nr XIV/83/2015 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik;
 • Uchwała Nr XIV/82/2015 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • Uchwała Nr XIV/84/2015 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH od 23.01.2017 r.

 

INSTRUKCJA SEGREGACJI ODPADÓW

 

GNIAZDA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

 

 

       

 

 

U W A G A      M I E S Z K A Ń C Y !!!

 

Od dnia 25 listopada 2014 r. mieszkańcy gminy Czarny Bór mogą nieodpłatnie oddawać wysegregowane odpady do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanych w:

- Kamiennej Górze, ul. Towarowa 49

- Boguszowie-Gorcach, ul. Brzozowa 1

 1.  Osoby przekazujące odpady do PSZOK winny okazać dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terenie gminy Czarny Bór.
 2. Do PSZOK przyjmowane będą selektywnie zbierane następujące rodzaje odpadów:
 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji,
 • odpady zielone,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (tylko z nieruchomości zamieszkałych),
 • zużyte opony (tylko z nieruchomości zamieszkałych).

3. Godziny otwarcia PSZOK

 • PSZOK w Kamiennej Górze, ul. Towarowa 49, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 do 14:00
 • PSZOK w Boguszowie-Gorcach, ul. Brzozowa 1, od poniedziałku do piątku od 7:00 do 19:00, sobota od 9:00 do 13:00

4. Regulaminy PSZOK do pobrania:

Szczegółowe informacje można również uzyskać pod nr tel. (74) 8450 139, wew. 26.

 

 

 

DO POBRANIA:

Deklaracja - nieruchomości niezamieszkałe

Deklaracja - nieruchomości zamieszkałe

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności

Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu gminy

Miejsca zagospodarowania odpadów odebranych z terenu gminy

Podmioty zbierające zużyty sprzęt

Poziomy recyklinu i odzysku

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 r.