Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Czarny Bór
06.06.2019

Gmina Czarny Bór w latach 2017-2018 przeprowadziła termomodernizację budynków użyteczności publicznej, a w tym: Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (budynek szkoły oraz przedszkola) oraz Ośrodka Kultury w Witkowie. Gmina uzyskała na ten cel dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 4-3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcie na terenie ZIT AW. Koszt całkowity zadania wyniósł: 6.958.687,92 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 5.105.214,75 zł. 

« powrót