Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data
Ostatnie Aktualności


17.01.2023 Wnioski na usuwanie azbestu -nowy termin

UWAGA ZMIANA TERMINU SKADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA NA USUNIĘCIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST!!!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Czarny Bór,

osoby zainteresowane sfinansowaniem likwidacji wyrobów zawierających azbest, zapraszamy do składania wniosków w Urzędzie Gminy w Czarnym Borze - w terminie do 15 lutego 2023 r.

Komplet druków można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy

w Czarnym Borze lub osobiście w siedzibie Urzędu – ul. Główna 18, w godzinach pon. – 7:00 – 15:00, wt. -7:00 – 16:00, śr. – czw. – 7:00 – 15:30, pt. 7:00 – 13:00, pok. nr 12, tel. 74 8450139 wew. 33.

Jednocześnie informujemy, że dofinansowanie w/w zadania uzależnione będzie od otrzymanej przez gminę Czarny Bór dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Czytaj więcej >16.01.2023 RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, został uruchomiony nowy program, umożliwiający pozyskanie przez gminy dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych, polegających na ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W ramach  programu Gmina Czarny Bór  ma możliwość złożenia łącznie dziesięciu wniosków o środki niezbędne na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków. Finansowanie może być przeznaczone na zabytki, do których gmina sama posiada tytuł prawny, jak i na udzielanie dotacji samorządowych na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków, obejmujące:

1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi  i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków

archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów

zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;

17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

W związku z powyższym, podmioty planujące prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty przy zabytku, którym przysługuje tytuł prawny do tego zabytku, wynikając z prawa własności lub użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego i zainteresowane uzyskaniem dotacji na prace, zachęcamy do wypełnienia wstępnego wniosku wraz z załącznikami.  Dofinansowanie z Programu może obejmować nie więcej niż 98% ostatecznej wartości inwestycji.  Wnioski będą rozpatrywane według kategorii wartości dofinansowania w limitach: do 150 tys. zł do 500 tys. zł i do 3,5 mln zł.                

WARUNKI UDZIAŁU W NABORZE:

1) wniosek wstępny może złożyć każdy, kto posiada prawo do dysponowania zabytkiem (własność lub inna forma władania)

2) zabytek będący przedmiotem wstępnego wniosku musi być wpisany do Rejestru zabytków  lub Ewidencji Zabytków Gminy

3) złożenie wstępnego, poprawnie opracowanego wstępnego wniosku, na obowiązującym formularzu (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) wraz z obowiązującymi dokumentami określonymi w formularzu, w formie papierowej;

4) kwota dotacji określona we wstępnym wniosku może obejmować wyłącznie nakłady określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

5) posiadanie środków na udział własny w wysokości min. 2% wartości zadania.

Wnioski niespełniające w/w warunków lub takie, które wpłyną po terminie naboru będą odrzucone.

Decyduje kolejność złożenia kompletnych kwestionariuszy zgłoszeniowych. Ważne aby dla wnioskowanej  inwestycji było uzyskane pozwolenie właściwego organu ochrony zabytków  na prowadzenie prac przy zabytku.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z założeniami programu, regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie oraz innymi dokumentami udostępnionymi na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego LINK.

UWAGA – złożenie wstępnego wniosku wraz z załącznikami nie jest równoznaczne ze złożeniem przez Gminę Czarny Bór wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego!

Głównym kryterium wyboru jest kompletność zgłoszeń (wniosek wstępny + oświadczenia), jednakże ostateczny wybór inwestycji włączonych do programu, nastąpi po analizie zebranych wniosków.

 

 

 

Czytaj więcej >11.01.2023 Koncert Noworoczny

Co powiecie na muzyczną ucztę na dobry początek Nowego Roku 2023. Zacznijmy ten kulturalny rok w Gmina Czarny Bór Koncertem Noworocznym z Chilla Quartet

Cztery klasyczne instrumenty, nowoczesne brzmienia, elektryzujący wokal i nietuzinkowe aranżacje – tak najprościej można opisać charakter Chilla Quartet. Żeński kwartet smyczkowy tworzą cztery młode, żywiołowe kobiety. Na ich scenie dominuje nowoczesność – dzięki niej pozwalają słuchaczom poznać na nowo ulubione utwory, ale też pokazują, że współczesna muzyka może brzmieć dobrze również dla konesera klasycznych brzmień. Nietypowe aranżacje, to nie jedyne, czym zespół potrafi zaskoczyć. Kwartet na scenie przeobraża się w trio smyczkowe, które tworzy tło dla głębokiego głosu Pauliny Lulek – Zielińskiej. Chilla Quartet to niebanalna formacja, która obok miłości do muzyki postawiła sobie cel – odkryć to co znane na nowo, zaskoczyć odbiorców i zarażać dobrą energią.

Joanna Zagajewska – skrzypce I

Magdalena Środula MAVI Violin – skrzypce II

Paulina Lulek-Zielińska – altówka / wokal

Katarzyna Wrona – wiolonczela

Jeszcze nie słyszeliśmy a już brzmi nieźle. Więc w imieniu Wójta Gmina Czarny Bór już 26 stycznia zapraszamy do Biblioteka + Centrum Kultury w Czarnym Borze na ten niepowtarzalny Koncert!!!

Bilety do nabycia w Biblioteka + Centrum Kultury w Czarnym Borze.

 

 

Czytaj więcej >10.01.2023 Wigilijne przedstawienie na Skwerze Olimpijczyka

W ubiegłą sobotę (07.01.2023) na Skwerze Olimpijczyków w Czarnym Borze odbyło się wspaniałe widowisko plenerowe z 4 metrowymi kukłami. Kanwą przedstawienia była historia Marii i Józefa oraz narodzin Jezusa. Ogromne kukły przedstawiające Świętą Rodzinę przypomniały poszukiwania miejsca narodzin Bożej Dzieciny. Postacie Marii, Józefa, Anioła i oślicy animowane były przez 11 aktorów. Organizatorem spektaklu "4Ukraine - Historia z Betlejem" był Wrocławski Teatr Formy a w projekcie wzięli udział aktorzy z Polski, Niemiec, Ukrainy i Białorusi.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec za pośrednictwem Fundacji Polsko Niemieckiej w Warszawie, w ramach programu dotacyjnego „4Ukraine”.

Czytaj więcej >09.01.2023 Święto Trzech Króli

W sołectwie Witków i Grzędy świetowano Uroczystość Trzech Króli. 

Czytaj więcej >09.01.2023 STYPENDIA SPORTOWE 2023

Wójt Gminy Czarny Bór przypomina o możliwości składnia wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników z terenu Gminy Czarny Bór, za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2022.Termin składania wniosków upływa 31 stycznia br. Szczegółowe kryteria oraz zasady przyznawania stypendiów sportowych określone zostały w Uchwale Nr XXVII/124/2013 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/146/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.

Szczególy na stronie BIP:

https://bip.czarny-bor.pl/dokumenty/5321

 

Czytaj więcej >09.01.2023 NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE W 2023 ROKU DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH

Wójt Gminy Czarny Bór ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Czarny Bór. Wniosek może złożyć podmiot, który posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Dotacje mogą być udzielane na prace, które zostaną przeprowadzone w roku 2023. Kwota zaplanowana w budżecie Gminy Czarny Bór w roku 2023 z przeznaczaniem na dotacje na ochronę zabytków wynosi  50.000 zł. Termin skladania wniosków upływa w dniu 31 stycznia br. 

Szczegóły na stronie BIP:

https://bip.czarny-bor.pl/dokumenty/5319

 

Czytaj więcej >05.01.2023 Historia z Betlejem

Serdecznie zapraszamy Historia z Betlejem 7 stycznia Skwer Olimpijczyka w Czarnym Borze.

Czytaj więcej >03.01.2023 Wieża widokowa na Trójgarbie II najbardziej popularną wieżą

Wieża widokowa na Trójgarbie z 461 głosami zajęła II miejsce w
II DOROCZNY PLEBISCYT NA ULUBIONĄ WIEŻĘ WIDOKOWĄ DOLNEGO ŚLĄSKA. Dziękujemy Wszystkktórzy oddali swój głos.Wszystkim, którzy oddali swój głos.

Czytaj więcej >02.01.2023 Preferencyjny zakup węgla

Gmina Czarny Bór informuje o możliwości ponownego wypełnienia i złożenia wniosku o preferencyjny zakup węgla. Wnioski można składać do dnia 20 stycznia 2023 r. w Urzędzie Gminy Czarny Bór, pokój nr 1. W przypadku gdy do 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego lub dokonano w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego powiększa limit  w 2023 r.  do 3 ton.

Prosimy o  składanie zapotrzebowania w sposób przemyślany.

Miejsce składania wniosków:

- osobiście w Urzędzie Gminy Czarny Bór, ul. Główna 18, 58-379 Czarny Bór;

- poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.

Do pobrania:

WNIOSEK

 

Czytaj więcej >